Co wolisz: oddać samochód członkowi rodziny, czy odebrać go samemu? Określ, które kwestie wymagają uwagi, które wymagają ostrożności i jakie korzyści odniesiesz z podjętej decyzji. Aby uniknąć płacenia podatku, określamy, co powinno być zawarte w umowie oraz istotne terminy, których należy przestrzegać.
Aranżacja darowizny samochodowej
Umowy darowizny samochodów są zgodne z przepisami prawa, które reguluje art. 890 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten stanowi, że darczyńca musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, ale stanowi również, że umowa będzie zgodna z prawem, jeżeli samochód rzeczywiście zostanie przekazany syndykowi, mimo że darczyńca nie złożył oświadczenia. Z tego powodu wystarczy prowadzić pisemny zapis, co można osiągnąć po prostu sporządzając umowę, w której umieścisz wszystkie niezbędne informacje1.

Dobra umowa powinna zawierać następujące postanowienia:

wskazanie daty i miejsca podpisania; dokładną datę dostawy samochodu; identyfikację stron umowy (m.in. numery PESEL, dane adresowe, numery dowodu osobistego); oraz
określenie stopnia pokrewieństwa między dwoma osobami.
określenie przedmiotu umowy, tj. dokładny opis samochodu – z uwzględnieniem marki, modelu, numeru VIN, roku produkcji, numeru silnika, jego pojemności;
Oświadczenie o tym, jak ceniony jest samochód.
oświadczenie, że samochód nie jest przedmiotem zabezpieczenia; oświadczenie, że żadne osoby trzecie nie mają wobec niego żadnych roszczeń i że jest on własnością darczyńcy; oświadczenie darczyńcy o przekazaniu samochodu i oświadczenie obdarowanego o przejęciu samochodu; wskazanie strony, która poniesie koszty wynikające z umowy; oraz oświadczenie, że samochód nie podlega zabezpieczeniu.
podpisy
W takim przypadku wskazane jest sporządzenie dwóch wersji umowy, po jednej dla każdej z zaangażowanych stron. To nie wystarczy, aby uniknąć podatku od składek w związku z jego ukończeniem.

 

Bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań podatkowych samochód może zostać podarowany najbliższym krewnym.
W przypadku, gdy otrzymasz składkę od członków najbliższej rodziny, którzy mieszczą się w przedziale podatkowym „0”, nie będziesz musiał płacić podatku od darowizny, niezależnie od jej wysokości. Wystarczy, że w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania darowizny samochodowej podpiszesz umowę podarunkową i złożysz ją na odpowiednim formularzu w urzędzie skarbowym.

Małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są objęci grupą podatkową „0”, która, jak się uważa, obejmuje wszystkie te osoby.

Generalnie do złożenia deklaracji w lokalnym urzędzie skarbowym służy formularz SD-Z2. W niniejszym wniosku nie podano umowy o wkład.

Jeśli nie prześlesz prezentu w tym terminie, w konsekwencji może być konieczne uiszczenie podatku od darowizn.

W zależności od przedziału podatkowego może obowiązywać podatek od darowizn samochodowych.
Niezależnie od tego, czy otrzymałeś pojazd w prezencie, czy jako darowiznę, Twoim obowiązkiem jest określenie obowiązującej kwoty podatku i złożenie raportu do odpowiedniego organu podatkowego. Weź pod uwagę fakt, że między innymi stopień twojego związku z darczyńcą ma wpływ na wysokość podatku, który musisz zapłacić.
O ile wartość samochodu nie przekracza wyżej wymienionych wartości, nie będziesz musiał płacić podatku od darowizn od pojazdu. Dzięki temu nie będziesz musiał rejestrować swojego prezentu w urzędzie skarbowym. Należy pamiętać, że ograniczenia te dotyczą wyłącznie darowizn wniesionych przez konkretną osobę w ciągu pięciu lat poprzedzających rok, w którym dokonano ostatniego prezentu3.

Przy dostarczeniu samochodu konieczne jest zadeklarowanie składki w ciągu miesiąca od jej otrzymania (na formularzu SD-3). W tym przypadku wymaga to włączenia umowy podarunkowej jako załącznika do zeznania podatkowego SD-3. Wysokość podatku zostanie wskazana w decyzji naczelnika administracji podatkowej. Na dokonanie wpłaty masz 14 dni od dnia otrzymania decyzji.4

Nie oddałem pojazdu, ponieważ opłata była zbyt wysoka.

Dokonując darowizny na cele charytatywne, jesteś zobowiązany do ujawnienia go w urzędzie skarbowym zgodnie z powyższymi wymogami. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz obciążony karnym opodatkowaniem darowizny w wysokości 20% jej wartości ponad darmową kwotę. Bez względu na to, jaka wysokość podatku została zatwierdzona, należy również wziąć pod uwagę karne i pieniężne konsekwencje niepłacenia. Wypełniając pisemny formularz „Aktywny wyrzut sumienia”, możesz próbować uniknąć płacenia kary. Możliwe jest uniknięcie karnych podatków, jeśli przedstawisz wystarczające powody, zgodnie z orzeczeniem naczelnika administracji podatkowej5

Ubezpieczenie OC i darowizna samochodu to dwie opcje.

W przypadku darowizny pojazdu darczyńca, który ma podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności. Dodatkowo wraz z informacją o przeniesieniu prawa własności pojazdu należy dołączyć dane kontaktowe właściciela, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

 

Zobacz też:

Regres ubezpieczeniowy

Homologacja butli LPG

Jak sprawdzić czy auto nie jest kradzione

Ile czasu na ubezpieczenie auta po zakupie

Małe tablice rejestracyjne

Status dowodu rejestracyjnego